કાટલું પાવડર (બત્રીસુ) ઘરે બનાવવાની રીત | How to make Katlu Powder (Batrisu) at home

વિજ્ઞપ્તિ: આ વિડીયોમાં દર્શાવવામાં આવેલ દરેક સામગ્રી, શહેરનાં વર્ષો જુના અને જાણકાર ઓસડીયાનાં વેપારીને …source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *